top of page
Icon - Accountibility.png
ความรับผิดชอบ
และสามัญสำนึกในหน้าที่

เรารับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทำของเรา และดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต

do and don't.jpg

สำหรับพนักงานทุกคน

 • มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามคำสัญญา รวมไปถึงข้อตกลงต่างๆ อยู่เสมอ

 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามกำหนดเวลา โดยควบคุมดูแลงานได้อย่างเหมาะสม

 • ยอมรับความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขความผิดพลาดเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที

 • เปิดเผยและตรงไปตรงมา; ซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อกันและกัน

 • ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนและข้อกำหนดต่างๆ

 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความใส่ใจ ยุติธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน

 • กล้าพูดหรือแก้ไข เมื่อพบผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

 • ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น

 • ปกป้องผลประโยชน์บริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตของจริยธรรมและกฎหมาย

สำหรับระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น

 • เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจในด้านความรับผิดชอบและสามัญสำนึกในหน้าที่

 • ปฏิบัติต่อทุกคนในทีมอย่างเป็นธรรม

 • กล้ายืนหยัดและไม่ยอมรับการเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผล

 • รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

do and don't.jpg

สำหรับพนักงานทุกคน

 • หลีกเลี่ยงที่ต้องรับผิดชอบต่อคำสัญญา และข้อตกลงต่างๆ; ไม่รักษาสัญญาและไม่ทำตามข้อตกลง

 • ทำงานไม่สำเร็จตามกำหนดเวลา; จำเป็นต้องได้รับการกำกับดูแลมากเกินไป หรือไม่ถามขอคำแนะนำ

 • ปกปิดความผิดตนเอง หรือโทษคนอื่นในความผิดพลาดของตนเอง

 • ไม่ตรงไปตรงมา บางครั้งทำให้คนอื่นเข้าใจผิด ไม่บอกหรือพูดความจริง

 • ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนและข้อกำหนดต่างๆ

 • ไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความใส่ใจ ยุติธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน

 • ไม่กล้าพูดหรือแก้ไข เมื่อพบผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

 • ถูกมองว่าเป็นคนไม่น่าเชื่อถือ

 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผลประโยชน์บริษัทฯ

สำหรับระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น

 • ไม่มุ่งเน้นให้ทีมเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบและสามัญสำนึกในหน้าที่

 • เลือกที่รักมักที่ชัง

 • ยอมง่ายเกินไป หรือขาดความอดทน; ยอมประนีประนอมโดยง่ายเกินไป

 • หลีกเลี่ยงที่จะรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

bottom of page